Craig Zadoroznyj Photography | Team Swift slowest 90 10 V718 6th July 2016