Craig Zadoroznyj Photography | 4th Jul 2018 - Sports - Lab 10 V714