Craig Zadoroznyj Photography | 28th July 2018 - Sports - Lab 10 V714